Ansvar for arrangementet

Ansvaret for sikkerhet ved arrangement hviler fullstendig og helt på arrangørene, men kommunen ønsker å informere og hjelpe arrangørene i arbeidet med å lage gode og trygge arrangement. Det er derfor utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det enklere for arrangørene å holde oversikt over de lover og regler som må overholdes.

Sikkerhetsplanmal PDF document ODT document - kan brukes som sjekkliste

Ros-analyse og beredskapsplan

Store arrangement er definert som “arrangementer med store ansamlinger av mennesker og/eller med potensial for store ulykker” (DSBs veileder). Eksempel på store arrangement er markeder, stevne, festivaler, konserter, idrettsarrangement osv. Felles for disse er at det er gjentatte personer enn normalt samlet innenfor et område i en tidsavgrensa periode. Dette gjør risikoen for ulykker og uønskede hendelser større enn normalt, og konsekvensen dersom noe skulle skje større enn normalt.

Potensiale for ulykker avhenger blant annet av folketetthet, arrangementssted, arrangementstype, rus og publikumtype/adferd.

Det er viktig at arrangører jobber grundig med Ros-analyse (risiko- og sårbarheitsanalyse) og beredskapplan for arrangementet for å minske risikoen for ulykker og uønskede hendelser.

For å bistå med dette har kommunen laget en mal for sikkerhetsplan ved store arrangement PDF document ODT document

Kriseledelsen i kommunen skal, i tillegg til politi/brannvesen/lege, varsles ved alvorlige hendelser. I tillegg må arrangørene sørge for god intern kommunikasjon under hele arrangementet.

Utfylt sikkerhetsplan skal sendes til Hægebostad kommune i god tid før arrangementet. Beredskapslanen bør evalueres og ajourføres i etterkant av arrangementet