Hva får du?

·        Du har selv rollen som arbeidsleder med ansvaret for organisering og innhold innen de timene du er tildelt.

·        Tjenestene i BPA omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt.

·        Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

·        Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Krav til søker

Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Hva koster det?

Tjenesten er gratis!

Søknadsskjema

Utfylt søknad sendes Hægebostad Sentrale Tiltaksteam (HST) Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Søknad om omsorgstjenester2.doc PDF document ODT document

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

·        Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7

·        Klagen skal rettes til Hægebostad Sentrale Tiltaksteam (HST)

·        For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.

·        Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Kontakt:

Arnfinn Hobbesland, tlf. 971 99 559