Tjenesten kan organiseres på ulike måter:

  • I eller utenfor hjemmet
  • I eller utenfor institusjon
  • Kommunal eller privat avlastning

Forventninger når tjenesten ytes

·        Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell

·        Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende

·        Ved avlastning i private hjem har omsorgsyter opplæringsansvar overfor avlaster, samt ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Krav til søker

·        Søker må oppholde seg i kommunen

·        Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov

·        Søker utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid til barn, voksne eller eldre som helse- og omsorgstjenesten ellers måtte ha utført

·        Omsorgen som ytes må være nødvendige helse og omsorgtjenester

·        Det må foreligge skriftlig søknad underskrevet av omsorgsyter*, og omsorgsmottager** må være enig i eller akseptere at tjenesten settes i verk

* Omsorgsyter: Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, som oftest overfor et familiemedlem.
**Omsorgsmottaker: Personen som har omsorgsbehovet

Hva koster det?

Tjenesten er gratis!

Søknadsbehandling

      

·        Ved henvisninger uten søknad fra leger etc., sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder

·        Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a

·        Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.

·        Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak

·        Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

·        Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7

·        Klagen skal rettes til Hægebostad sentrale tiltaksteam (HST)

·        For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.

·        Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Kontakt:

Arnfinn Hobbesland, tlf. 971 99 559