Hvordan søke

Du søker på skjemaet "Salgsbevilling for alkohol" som du finner i skjemabanken vår.

Husk vedlegg:

  • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften
  • Plantegning over utsalgsstedets areal
  • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet
  • Kopi av avlagt kunnskapsprøve
  • Ved overdragelse av virksomheten, dokumentasjon på overdragelse/eierskifte - kopi av leieavtale
  • Ved overdragelse av virksomhet: Oversikt over varebeholdning

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet opplysninger fra politi, sosialenhet, brann, skatte- og avgiftsmyndighetene. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.

 

Hvem kan søke?

Salgsbevilling kan søkes av firma/personer som ønsker å drive salg av visse alkoholprodukter

Varighet på bevilling

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for inntil 4 år om gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan allikevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest inne 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Bevillingshaver skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Både styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personer må være over 20 år og de må arbeide i virksomheten. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere

  • Securitas som kontrollører
  • Politi som skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel
  • Skatteetaten som skal kontrollere at bevillingshaver overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
  • Brann Sør IKS som uttaler seg om branntekniske spørsmål og sikkerhet