Våre forventninger

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være over 18 år og ha bestått etablererprøven

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. jf. serveringsloven §6.

De involverte må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Før søknaden behandles blir den sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten og andre relevante høringsinstanser for å avklare om de involverte oppfyller vandelskravene.

Slik søker du

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Firmaattest
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Adkomstdokumenter, f.eks. leiekontrakt eller skjøte
 • Ved framleie må tillatelse til framleie- og framleiekontrakt sendes inn
 • Plantegning av serveringslokalet, inne og ute
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte

Øvrige opplysninger fylles inn i skjemaet. Det må også opplyses om bakenforliggende eierforhold, f.eks. eiere bak aksjeselskapet, dersom driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskap.

Behandling av søknaden

I Hægebostad kommune har rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak om serveringsbevilling

Etablererprøven

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

 • Du må henvende deg til servicekontoret i Hægebostad for å avtale tid for kunnskapsprøven
 • Du finner betalingssats for prøven under "priser". Du kan betale med vipps.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål
 • Prøven må avlegges på norsk

 

Pensum:

Boken "Læremateriell - Etablererpøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos vinn.no

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på!

Kunnskapsprøve

 • Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på resaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.
 • Alle som ønkser kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år
 • Du må henvende deg til servicekontoret i Hægebostad for å avtale tid for kunnskapsprøven
 • Du finner betalingssats for prøven under "priser". Du kan betale med vipps.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svar riktig på 24 av 30 spørsmål
 • Prøven må avlegges på norsk

Pensum for salgsbevilling:

 • Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Pensum for skjenkebevilling:

 • Kunnskap om alkoholforskriftens kapitler 1,4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boka kan kjøpes hos vinn.no

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på!