Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Overvann

Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør. Sammen med økt fortetting og urbanisering, gir det stadig større utfordringer knyttet til håndtering av overvann.

I årene fremover er det ventet at vi vil oppleve mer styrtregn. Det gir utfordringer med overvann. Overvann er når nedbør eller smeltevann renner av på tak, asfalterte gater og andre tette flater. I større mengder kan overvann føre til oversvømmelser, flom, ras og skader på bygninger og infrastruktur.

Avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta imot alt vannet som kan oppstå ved kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier, og vi kan få vann i kjellere, oversvømte veier og elver som går over sine bredder.

Grunneier har selv ansvaret for håndtering og eventuell bortleding av takvann, drensvann og overvann fra egen eiendom. Overvann skal i størst mulig grad tas hånd om lokalt, på en slik måte at vannet ikke skaper problemer eller ulemper for egen eiendom eller naboeiendommer. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp. Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også i forhold til erosjon og utrasing.

NVEs anbefaling i veileder nr. 4/2022 legges til grunn, det vil si at følgende:

  • Klimajustert 100-års regn. Planlegging av trygg, sammenhengende flomveger og lokale overvannstiltak skal til sammen gi akseptabel sikkerhet. Anbefalingen gjelder der TEK17 § 7-2 om sikkerhet mot flom ikke gjelder.
  • Det foreslåtte grenseverdiene for dybde (D), hastighet (V) og produktet av disse to (DV) på oversvømt areal ved klimajustert 100-årsregn, se figur 4-3 til figur 4-5 i veilederen, for å identifisere areal som egner seg for utbygging. Grenseverdiene gjelder ikke for planlagte flomveier.

NVEs veileder nr. 4/2022 «Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar – Korleis ta omsyn til vassmengder?» legges til grunn ved utforming av arealplaner, byggesaker og behandling av dispensasjoner, det vil si at tretrinnsstrategien skal brukes ved håndtering av overvann

overvann2

Sist oppdatert 09. januar 2024