Hva er seksjonering?

Seksjonering av bebygd eiendom betyr at bygning og evt. uteareal på eiendom deles inn i enheter/seksjoner som gis eget seksjonsnummer.

Ved seksjonering oppretter man et sameie i bebygd eiendom. Sameiet omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse. Den enkelte seksjon har bruksrett til et bruksareal og hjemmel til en andel av eiendommen.  Etter en seksjonering er hver seksjon et eget rettsobjekt og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Å eie en seksjon i en seksjonert eiendom, betyr at en er eier i eiendommen sammen med en eller flere andre eiere, og at en har ”en ideell bruksrett til en bestemt del av en den bebygde eiendommen”.

En tillatelse til seksjonering innebærer ingen automatisk godkjenning av tiltak og bruk i forhold til plan- og bygningslovgivningen. For tiltak som er søknads- eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven (Pbl.) må det foreligge tillatelse fra bygningsmyndighetene. Fra 2018 skal bruksenheter som skal seksjoneres til bolig være lovlig etablert etter Pbl. (koblingsregelen).

Hvem kan søke?

Hjemmelhaver til eiendommen eller person med fullmakt

Hva kan seksjoneres?

Seksjonering blir benyttet der hvor en eiendom består av flere selvstendige enheter som skal selges og pantsettets hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved oppretting av matrikkelenheter (oppmålingsforretning etter matrikkel-loven).

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Reseksjonering

Reseksjonering er endring av allerede seksjonerte eiendommer. Reseksjonering vil i de fleste tilfeller være avhengig av samtykke fra alle som har pant i de seksjonene det gjelder.

Saksgang

Søknaden blir behandlet av kommunen. Søker for tilbakemelding dersom søknaden er mangelfull. Det blir gjort et eget vedtak om tillatelse til seksjonering.

  1. Mottakskontroll (riktig utfylt skjema for begjæring, komplett med vedlegg).
  2. Kontroll av at vilkårene for seksjonering er oppfylt.
  3. Befaring (ved behov).
  4. Oppmålingsforretning for seksjoner som omfatter uteareal.
  5. Seksjoneringsvedtak.
  6. Matrikkelregistreing.
  7. Tinglysing.
  8. Utsendelse av faktura.

En seksjoneringssak skal være ferdig behandlet innen 12 uker fra komplett søknad er mottatt. Tiden som går med til oppmåling skal ikke medregnes i denne fristen.

Gebyr

Gebyr for kommunens arbeid i seksjoneringsaker er etter selvkostprinsippet. Se kommunens gebyrregulativ for gjeldene priser.  Tinglysningsgebyr og evt. gebyr for oppmålingsforretning etter matrikkelloven kommer i tillegg.

Skjema

Seksjonering skal gjøres på standard skjema som departementet har fastsatt
Kommunen skal avvise å behandle en søknad som ikke er satt frem på fastsatt skjema.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning er aktuelt i de tilfeller hvor uteareal er definert som tilleggsareal til seksjonene.

Søknader om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering sendes til:
Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn