Kommunens oppgave

Kommunens hovedoppgave er å bistå avtalepartene slik at den frivillige avtalen blir i tråd med preseptoriske lovregler. Både kommunen og Fylkesmannen er tillagt enkelte forvaltningsoppgaver etter loven. 

Hva er forpaktning?

For at leieforholdet skal omfattes av reglene i forpaktingsloven, må formålet med leieavtalen være å nytte eiendommen til jordbruks- eller skogbruksproduksjon, jf. § 1.

 

For mer info se; regjeringen.no