Hvilke tiltak kan utføres uten ansvarsrett?

 • Oppføring av en enkel frittliggende bygning som ikke skal benyttes til beboelse (for eksempel bod eller garasje), og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaks bestemmelsen, jf byggesaksforskriften § 4-1 a.

 • Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Er tilbygget på 15m2 eller mindre og ikke inneholder oppholdsrom som stue, gang, soverom, stue, vindfang kan det bygges uten å søke om det, jf byggesaksforskriften § 4-1 b.

 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en enkelt bolig (eks: fra bod til kjellerstue.)

 • Skilt, reklameinnretning o.l. inntil 6,5m² montert på vegg, eller frittstående skilt montert på terreng med høyde inntil 3,5m og bredde inntil 1,4m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade

 • Driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2, for eksempel låve eller landbruksgarasje

 • Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, for eksempel brakke eller brakkerigger som skal oppføres i maksimum 2 år

Avstandsbestemmelser/byggegrenser

 • Hovedregel om 4 meter til nabogrense

 • Til midt kommunal vei eller fylkesvei er 15 m i uregulerte områder

 • Til midt riksvei er 50 m i uregulerte områder

 • Til midt nærmeste jernbane- eller sporveisspor er 30 m

  Du må innhente et klart, skriftlig samtykke dersom du skal oppføre bygg nærmere enn disse grensene.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknaden før det er gått 3 uker etter mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg. Hvis du ikke har fått svar, bør du ringe kommunen å forsikre deg om at det er greit å starte. Du er selv ansvarlig for at alle lover og bestemmelser overholdes, og at gjeldende planer etterfølges.

Kommunen kan etter egen vurdering innen 3 uker etter at søknad er mottatt, kreve omgjøring til søknad med 12 ukers behandlingstid. Slik omgjøring kreves når dokumentasjon ikke er fullstendig, om tiltaket krever nøyere vurdering, eller dersom det foreligger merknader fra nabo eller etater som er bedt om uttalelse. Omgjøring av søknaden kan ikke påklages.

Når slik omgjøring er varslet kan ikke tiltaket igangsettes før tillatelse er mottatt fra kommunen.

Krav til dokumentasjon

Kommunens svar på søknaden

Kommunen vil gi skriftlig tilbakemelding etter ovennevnte frister.