INFORMASJON OM KULTURMIDLAR

Frist for innlevering er 1. september 2020.

Retningsliner for tildeling av kulturmidlar vedteke av kommunestyret 26.06.03.

Søknadskriteria:

 Organisasjonen og aktiviteten må vera open for alle.

 Søknaden må sendast innan fristen og godkjent rekneskap må leggast ved.

 Organisasjonar med fleire underavdelingar eller aktivitetar må skriva ein samla søknad.

 Over halvdelen av medlemmane må vera under 25 år og busett i Hægebostad kommune. Det kan gjerast unntak frå dette dersom laget har ein betydeleg aktivitet for barn og unge, men likevel har størst del av vaksne over 25 år.

Det må vera medlemsavgift/medlemsregistrering dersom det skal ytast midlar.

 

Unntak frå tilskot:

Velforeiningar og bygg- og anlegg kan ikkje få stønad frå desse midlane. Heller ikkje kommersielle tiltak, politiske organisasjonar, skoleklassar, barnehagar, konfirmantgrupper, foreiningar som har til oppgåve å ivareta medlemmane sine yrkesmessige og økonomiske interesser.

 

Fordelingsnøkkel:

 Tal på aktive, betalande medlemmer

 Tal på barn og unge under 25 år i laget

 Kostnadsnivå og hyppighet på aktiviteten i laget

 Årlege inntekter og utgifter

Totalvurdering i høve til eks. ”utsette” grupper

 

Klagerett:

Det blir gjeven klagerett som enkeltvedtak etter vanlege reglar i Forvaltningslova.