Hvem kan søke?

Alle som bor eller  oppholder seg i Hægebostad kommune, og som har et særlig hjelpebehov - på grunn av sykdom og / eller nedsatt funksjonsevne - kan søke.

Også pårørende, sykehus, fastleger, verger o.a. kan søke.

Søknadskriterier, tildeling og tjenestetilbud framgår av kommunens Serviceerklæringer

Hvordan søke og hvor sendes søknaden?

Søknader om omsorgstjenester søkes på et fastlagt Søknadsskjema.

Kommunens samlende pleie- og omsorgstjenester framgår i søknadskjemaet.

Nøye utfylt skjema supplert med legeattester, beskrivelser og annet, som kan underbygge søknaden, sendes:
Hægebostad kommune

Adresse:

Mailadresse:

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene behandles konfidensielt.

Nye søknader blir fortløpende lagt inn i en saksbehandlingsprotokoll.

Tiltaksteamet – som har møte en gang i måneden - behandler sakene i saksbehandlingsprotokollen og treffer vedtak i tråd med Forvaltningsloven.

Er Tiltaksteamet i tvil om søkers sykdom, funksjonsevne, boforhold og annet, blir hjemmebesøk gjennomført.

Vedtaket kan påklages, ved å sende det tilbake til Tiltaksteamet, som behandler søknaden på nytt. Opprettholder Tiltaksteamet sitt vedtak blir søknaden videresendt Fylkesmannen.

Ingen pleie- eller omsorgstiltak blir iverksatt før det foreligger et vedtak.

HST - Hægebostad Sentrale Tiltaksteam

De som behandler søknaden er tiltaksteamet som består av:

  • Lege
  • Tre avdelingsledere fra hjemmebasert-, institusjonsbasert og funksjonshemmedes omsorg
  • Fysioterapeut
  • Enhetsleder (leder av teamet)
  • Sekretær

Ved spesielle saker blir andre faginstanser innkalt til møtet.