Frittliggende bygning under 50 m2

 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².
 • Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde (høyden der taket møter ytterveggen) ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrreng gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan oppføres i en etasje (ikke kjeller).
 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
 • Unntaket gjelder bare for én bygning.
 • Du må informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Tilbygg under 15 m2

 • Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m².
 • Avstand til nabogrensen må være minst 4 meter.
 • Du må informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Terasse

 • Terrasse og veranda som er mer enn 0,5 meter over terrenget kan ikke være på over 15 m2. Avstanden til nabogrensen må være minst 4 meter.

Levegg

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

Antenne

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter.
 • Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter.
 • Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Støttemur

 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 meters høyde, og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. Eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde, og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.
 • Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Fylling

 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
 • På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter.
 • Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Kabler

 • Graving av kabler er ikke søknadspliktig. Ved graving på offentlig vei må du innhente tillatelse fra veimyndighet.

Mindre fasadeendringer

 • Enkle fasadeendringer kan du gjøre uten byggemelding. Dette er for eksempel utskifting av dører og vinduer.

Ildsted

 • Installasjon, endring og reparasjon i eksisterende bygg når det ligger innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Reparasjon av pipe, så lenge pipen ikke endres.
 • Frittliggende utepeis kan plasseres minst 4 meter fra nabogrense.