Vintervedlikehold

Dette kan du forvente av oss:

 • Vi brøyter hovedveier, bolig-veier, gang- og sykkelveier og prioriterte fortau så fort det lar seg gjøre.
 • Veier og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy.
 • Enkelte fortau blir ikke brøytet, f.eks. der veier er ekstra brede, der det er brøytet fortau på andre siden, eller der det ikke er plass til brøyteredskap.
 • Vi strør bakker, veikryss og svinger ved behov, slik at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer trygt fram.
 • Vi sørger for kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på vanskelige steder.
 • Det strøs normalt ikke på rette, flate veistrekninger.
 • Det blir ikke strødd mens det foregår brøyting.

Ved unormale værforhold vil vi kanskje ikke klare å oppfylle forventningene ovenfor. Kommunen kan heller ikke påta seg erstatningsansvar utover det som fremgår av veitrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.

Ring kommunens sentralbord på 38 34 91 00 ved avvik. Sentralbordet videreformidler beskjeden din til rette vedkommende.

Dette forventer vi av deg:

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt for å unngå fare. 
 • Du fjerner selv snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
 • Du legger ikke snø på offentlig vei eller fortau.
 • Du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene og andre trafikanter.
 • Du fjerner ikke brøytepinner.
 • Du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.

Når brøyter vi?

I kommunens standard er følgende kriterier lagt til grunn ved brøyting:

Brøyting skal ikke igangsettes før det er:

                                               5 cm våt snø eller

                                               10 cm tørr snø

Maksimum snømengde før brøyting igangsettes skal normalt ikke overstige:

                                               10 cm våt snø eller

                                               15 cm tørr snø

Ved snøfall om natten skal veier med høy prioritet være gjennombrøytet til kl. 06.00 og holdes etter kommunens "normale" standard frem til kl 24.00

I perioder med større snøfall vil det være forhold på veinettet som ikke er optimale, f.eks. smale fortau, manglende kryssrydding osv. Kommunens beredskap med biler og maskiner er ikke tilpasset ekstremnedbør og i slike perioder må det nødvendigvis ta noe tid før veinettet igjen har den ønskede standard. Ved ekstraordinære snøfall vil alt tilgjengelig mannskap være i aksjon.

Snø i oppkørsel

Når tomteeier rydder bort snø fra egen tomt/ avkjørsel skal snøen legges på egen grunn og ikke plasseres i veibanen. Det er ikke lov å legge snø fra private arealer ut i veibanen. Snø ut på offentlig vei er å regne som søppel eller lignende.

Hægebostad kommune som veiholder har forståelse for de ulemper og ekstraarbeid de enkelte grunneierne blir påført som følge av snøbrøytingen. Vi har forståelse for at det kan føles urettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle. Fremkommelighet er vektet tyngst. Det er fordi offentlig vei er en viktig del av et moderne samfunn.

Det er lenge siden de rettslige forholdene i tilknytning til dette ”problemet” ble nedfelt av Samferdselsdepartementet. Brøyting av snø fra offentlig vei inn på tilstøtende eiendommer har vært praktisert over hele landet og i alle år. Selv om det fra tid til annen har vært klaget over ulemper som følge av dette, er det ikke kjent at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å brøyte på denne måte.

Den enkelte tomteeier som har eiendom langs offentlig vei har som oftest stor forståelse for at vi ikke har noen annen måte å få ryddet veien på enn å føre den ut til siden all den tid ”brøytesonen” ikke utgjør for stort areal langs veien.

I dette kan en heller ikke glemme at eierne av de tilstøtende eiendommer også har en fordel av at veien blir ubrøytet/vedlikeholdt på en god måte.

Strøing

Kommunen bruker grus til strøing. Strøing gjøres etter oppsatte strøruter og i spesielt bratte og vanskelige bakker, samt i kurver og foran veikryss når normalt vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme sikkert fram.

Strøing av offentlige plasser, fortau og gang- og sykkelveier prioriteres og utføres jevnlig når forholdene tilsier det.

Parkering i gater

For at det skal være fremkommelig for lastebiler og maskiner i vinterdriften er det nødvendig å ha en fri bredde på 3 meter. Er det mindre bredde kan ikke bilen parkeres på veikanten, alternativt må det måkes plass til bilen.

Brøytemannskap har ordre om å ikke "presse seg fram'" i veier der parkerte kjøretøy medfører at det kan oppstå skader. I slike tilfeller vil veiene naturligvis få en dårlig standard og fremkommeligheten for trafikantene vil reduseres.