Søknadsfrist

Søknaden behandles fortløpende.

Årsaker til henvisning til PPT

​Årsakene kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Søknadsprosess

 • Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Skolen henviser til PPT (Pedagogisk-psykiatrisk tjeneste). 
 • PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. Dere skal få svar innen 90 dager. 
 • Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning.
 • Elev og foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hvem kan henvise?

Foresatte, barnehage, skole, helsesøster, lege, spesialisthelsetjeneste og andre instanser kan henvise til PPT. Er personen under 15 år, så skal det alltid forligge samtykke fra foresatte. En person som er fylt 15 år, kan henvise seg selv – uten samtykke fra foresatte.

Klage

I samsvar med forvaltningsloven §27 har foreldre/foresette rett til å klage på vedtaket. Eventuell klage må sendest til skolen, seinest 3 uker etter at meldingingen er mottatt. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder.

Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen da brevet kom frem til påført adressat. Det er nok at klagen er postlagt innen fristen er går ut. Klagen skal sendest skriftlig til den som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klager på, den eller de endringene du ønsker, og de grunnene du har for å klage. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg også oppgi når denne meldingen kom frem.