SFO kan være open alle vekedagar frå 07.00-16.30.

Kommunen gir tilbod om heildags- og deltidsplass.

I søknadsskjema for SFO vil ein få val om ulike plasstyper. Her må den enkelte telle opp antall timer og velge plasstype utifrå det dei treng pr veke. Seinare i søknadsskjemaet vil ein få opp ein rubrikk der ein må skrive opp dagane og tidene ein treng pr veke.

Skulen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i heilt spesielle situasjonar som kan oppstå i ein familie. Dette er meint som ein moglegheit for å hjelpe familien ved for eksempel sjukdom eller hendingar som ikkje kan planleggast og skal ikkje vare ut over noen dagar.