Generell informasjon om planer:

Planleggingen av hvordan arealene i en kommune skal brukes, foregår på ulike nivåer:

  •  Kommuneplanen er en overordnet og grovmasket plan for hele kommunen.
  • Kommunedelplaner er også overordnete og gjelder for et tema eller for en del av kommunen.
  • På nivået under har vi reguleringsplaner, som tar for seg et avgrenset område og er mer detaljert.
  • Ved "områderegulering" er det kommunen som har hånd om planleggingen, gjerne for å ta et helhetlig grep for en bydel eller et større område, mens "detaljregulering" som regel skjer etter initiativ fra utbyggere og knyttet til konkrete utbyggingsprosjekter. 

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, kommunedelplaner og alle reguleringsplaner.

Kommunen inviterer alltid til offentlig medvirkning i arealplanleggingen. Det er dialogmøter og offentlig høringer (ettersyn) der man kan gi sine innspill.

I hovedsak er det to faser i planarbeidet som inviterer til innspill: Ved melding om oppstart av planarbeid og ved offentlig høring av et planforslag. Alle kan komme med innspill til planer. Bare berørte nabokommuner og enkelte offentlige instanser kan fremme innsigelse til planforslag. Berørte parter har rett til å klage på vedtak av reguleringsplaner.

Planer i Hægebostad kommune

Hvis du kjenner navnet på en plan eller vil søke på plannavn kan du gå til planregisteret her

Du trykker på Planid-nummeret for å komme inn til aktuell plan. (Vær obs på at det er flere sider!)

Inne på siden vil du finne både kart og bestemmelser (blå skrift under «dokument»)