Målgruppen for KVP er personer som ønsker å komme i arbeid, men har nedsatt arbeids- eller inntektsevne og ikke rett på andre økonomiske rettigheter i samfunnet. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, har du rett til å bli vurdert for deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Det er viktig at innholdet i programmet ditt gjør at du lettere kommer i arbeid.

Du må fylle noen krav for å være aktuell for programmet. Du må

  • være i yrkesaktiv alder
  • ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen eller svært begrenset pengestøtte fra NAV
  • ha vært gjennom en arbeidsevnevurdering
  • ha lovlig opphold og et fast sted å bo i Norge (fast bopel)

Programmet ditt skal tilpasses deg og dine utfordringer. Hvilken støtte og bistand trenger du for å komme i arbeid? Sammen lager veilederen din og du et program som skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning.

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter og forbereder deg på å komme i arbeid. Det kan for eksempel være å trene på motivasjon, norskkurs, booppfølging og økonomisk råd og planlegging. I programmet kan du også få tid til nødvendig helsehjelp.

Du får ansvar for å følge opp programmet i samarbeid med veiledere ved NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer i uken.

Du får kvalifiseringsstønad når du deltar i programmet. Stønaden er 2 ganger grunnbeløpet (G), som tilsvarer 222 954 kroner. Stønaden gir pensjonspoeng.

Er du under 25 år, får du 2/3 av full stønad, det tilsvarer 148 636 kroner.

Stønaden blir redusert hvis du har

  • ugyldig fravær
  • inntekter fra arbeid eller lønn som lærling
  • rett til dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger

Hvis du slutter i programmet, har du ikke rett til kvalifiseringsstønad.

Har du barn, kan du for hvert barn få et barnetillegg på 27 kroner dagen, 5 dager i uken.

Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med arbeidsrettet utredning eller en aktivitet.

Søke om KVP til Hægebostad kommune: Du kan søke via vanlig skjema for økonomisk sosialhjelp, https://skjema.haegebostad.kommune.no/skjema/HKO033/ Spesifiser i søknad at søknaden gjelder Kvalifiseringsprogrammet. Søknadskjema på papir finner du her

Kilde/mer info om KVP: nav.no