Skogplanting og ungskogpleie

For godkjente tiltak ytes det i dag tilskudd til skogkulturformål (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket). I tillegg kan avsatt skogfond fra tømmerdrifter finansiere slike tiltak. Se:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur

Lokale retningslinjer:  Retningslinjer nmsk 2024.pdf

Bygging av landbruksveier

All nybygging og ombygging av landbruksveier, herunder traktorveier, skal godkjennes av kommunen. Det er unntak for enkelte mindre tiltak. Ta kontakt med skogbrukssjefen for veiledning. https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soknad-om-bygging-av-landbruksvei

Tilskudd til skogsveier

Større veiprosjekter som skogsbilvei, snuplass vogntog og tyngre traktorveier kan søke om offentlig tilskudd til nyanlegg og ombygging. Søknaden med kart og veiplan sendes til kommunen som behandler søknaden.
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog

Lokale retningslinjer: Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier i Hægebostad.pdf

Skogfond

Hver skogeiendom har sin egen skogfondkonto som kommunen forvalter. Skogondet avsettes etter skogsdrift. Skogfondet betales tilbake til skogeiere når tiltak til godkjente formål utføres. Det kan være til skogkulturtiltak og skogsveibygging, men også skogkurs, skogforsikring og miljøtiltak i skogen. De fleste tiltak må forhåndsgodkjennes av kommunen.
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto

Rentemidler

Rentemiddler kan gis som tilskudd til næringsmessige allmennyttige tiltak i skogbruket

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/prosjektmidler/alle-prosjektmidler/tilskudd-fra-kommunale-rentemidler-for-skogbruk