Dette må søknaden inneholde:

Du finner alle skjemaer her: https://dibk.no
I noen tilfeller kan det være aktuelt med
 • Dokumentasjon på avfallshåndtering

 • Avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering, TEK17 §9-6 jf. pbl. §29-8.

 • Tegninger:
 • Eventuell utomhusplan for den ubebygd del av tomten

 • Perspektivtegninger

 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)

 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei

 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering

 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger

 • Fotodokumentasjon (spesielt ved riving)

 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - for nye tiltak

 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg. Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises.

   

 • Samtykker fra private parter
 • Avstandserklæring- Aktivt nabosamtykke for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl. §29-4

 • Dokumentert rett til privat vei ev. tinglysing av ny veirett

 • Dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn

   

 • Samtykke/uttalelse fra andre myndigheter
 • Inngått avtale mellom tiltakshaver og Jernbaneverket, jfr. jernbanelovens § 10.

 • Samtykke fra vegmyndighet ihht. Veglovens §§29 og 30

 • Samtykke fra Arbeidstilsynet

 • Samtykke fra ledningseier (kraftledninger)

   

  Dersom andre myndigheter stiller krav om vilkår som må oppfylles, må disse vilkårene være oppfylt før det kan treffes vedtak i saken.