Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snarveier

Økende skogbrannfare – vær forsiktig!

Brannvesenet Sør informerer om at det nå er svært tørt i terrenget i store deler av Agder. Ifølge Yrs skogbrannvarsel ventes skogbrannfaren å øke over hele Agder tirsdag 20. april. 10 av 13 målestasjoner går da fra grønt til gult farenivå.

Brannvesenet Sør har de siste fem dagene rykket ut på til sammen 12 branner i naturen. Disse hendelsene er utelukkende knyttet til menneskelig aktivitet og uaktsomhet.

I Norge har vi generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet anmoder på det sterkeste at dette forbudet overholdes. Vi går nå inn i en periode på ni dager hvor det ikke meldes nedbør. Dette er kort og godt ikke tiden for å tenne bål i skogen eller svi flater. Vi vet at dette raskt kan komme ut av kontroll.

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både med tanke på personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at vi kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

Bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at brann kommer ut av kontroll vil bli politianmeldt.

Skogbrann

17. MAI KOMITÉ 2021

KORONASITUASJONEN GJORDE AT VI MÅTTE UTSETTE PLANLEGGINGEN AV 17 MAI, SÅ NÅ PRØVER VI IGJEN.

FYLLER DU 20, 30, 40, 50, 60 ÅR I ÅR, ELLER ER DU KONFIRMANT?

DÅ ER DU HERMED INNKALLA TIL MØTE I 17. MAI KOMITEEN.

Hægebostad kommune har tidlegare vedtatt at alle som fyller ”runde” tal frå 20 – 60 + konfirmantane, eller dei som er i same årskull, skal være med i 17. mai komiteen.

Møte er:

Hægebostad:  Torsdag 22. april kl. 18:00                          Utendørs Kollemo skole

Eiken:              Torsdag 22. april kl. 18:00                                               Utendørs Eiken Skule

Ein må presisera at det er viktig at alle møter.  Med denne modellen er det 10 år mellom kvar gong ein er med i komiteen.

Vel møtt.

Norsk flagg

17-Mai komiteens møte avlyst.

På grunn av utviklingen i Covid 19 og strengere regler blir dagens møter i 17-mai komiteene utsatt.  Det blir lagt ut ny informasjon på Facebook og på kommunens hjemmeside når det igjen blir mulighet for å planlegge 17 Mai i kommunen.

17-mai-web

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Detaljplan for del av gnr 28 bnr 23 - Kollemo

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved om oppstart av regulering av et område ca 1,2 daa av gnr 28, bnr 23, Kollemo.

Planavgrensning er vist med stipling på kartusnitt.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for en bolig med atkomst fra kommunal veg samt å avklare areal for lekeplass.

Planarbeidet er i tråd med overordnet kommunedelplan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Hægebostad kommune,

tlf. 38349100, eller på e-post til: post@ haegebostad.kommune.no    innen 20.4.2021

Kollemo