Frist for spredning av husdyrgjødsel

 

Frist for siste tillatte spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding i Hægebostad kommune er 1 oktober – med unntak av de områdene som har avrenning mot Audnedal; Verdal, Telhaug, Stulien, Hellåsen, Mydland og Kvestad.

Dette er fastsatt ved lokal forskrift. (se nedenfor)

Generelt skal  spredning av husdyrgjødsel så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1 oktober, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. Etter 1. oktober er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling. Med nedmolding eller nedfelling er det tillatt å spre husdyrgjødsel fram til og med 31. oktober. I perioden fra og med 1. november til og med 15. februar er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel. Det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark, uansett dato

 

Lokal forskrift

Sentral forskrift

Spredeareal

Det er bare lov til å spre husdyrgjødsel på godkjent spredeareal, og det må være nok spredeareal i forhold til dyretallet. Fulldyrka jord er automatisk godkjent som spredeareal. For å kunne spre husdyrgjødsel på innmarksbeite, må en søke kommunen. 

Det er ikke lov å spre husdyrgjødsel i utmark, selv om arealet har vært innmark tidlegere. Dersom en har behov for å kultivere opp utmark til grasbeite ved hjelp av husdyrgjødsling, kan en søke kommunen om dispensasjon fra dette.

Statsforvalteren har utviklet en egen side med skjema og mer info - se

https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Spreieareal-for-husdyrgjodsel/

Gjødselplan

Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksarealet som foretaket disponerer og gjødsel fra alle husdyr på foretaket.  Jordprøver skal tas hvert 4. – 8. år. Dersom en får ny leiejord, skal det tas jordprøver fr legejorda senest 2. året.

Foretak kan søke kommunen om å ha fleirårig gjødslingsplan, som kan vare inntil 5 år. Foretak som driver ekstensivt , har lite variasjon i arealbruken og har mindre enn 5 gjødseldyrenheter få fritak.  Fleirårig plan forutsetter at det ikke skjer vesentlige driftsendringer i løpet av perioden.

Forskrift