Byggesøknad for tilbygg - unntatt søknadsplikt

Etter 1. juli 2015 ble det åpnet for at tilbygg opp til 15 m2 kan oppføres uten søknad. Endringen gjelder tilbygg som tilfredsstiller følgende krav (listen er ikke uttømmende):

 • Tiltaket må være i samsvar med plan- og bygningsloven
 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan

 • Tiltaket må være i samsvar med vegloven og jernbaneloven

 • Tilbygget kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse (kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i husets hoveddel, slik som entré, gang, isolert vinterhage med videre)

 • Tilbyggets areal må ikke overskride 15 m2 (samlet BRA / BYA)

 • Tilbygget må være understøttet

 • Avstand til nabogrense må være minimum 4 meter, dersom det ikke står noe annet i reguleringsplanen

 • Tiltaket må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger som ligger under bakken.

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm - byggesøknad uten krav til ansvarsretter

Om tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2 kan dette omsøkes uten ansvarlige foretak. Med andre ord kan altså tiltakshaver selv være ansvarlig for alle deler av prosessen – fra byggesøknad til oppføring. Unntaket fra krav til ansvarsretter gjelder for et enkelt tilbygg; søknaden kan ikke gjelde for flere tilbygg.

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 m2 skal ha følgende vedlegg:

Byggesøknad for tilbygg over 50 kvm - byggesøknad med krav til ansvarsretter

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2 – byggesøknad med krav til ansvarsretter.

Er tilbygget over 50 m2 (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet ivaretas av kvalifiserte foretak. Foretak(ene) skal besørge prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll.

 

Aktuelle fagområder som normalt må prosjekteres:

 • Arkitektonisk utforming (estetikk/tegninger og romløsning)

 • Geoteknikk (grunnarbeid; fagområdet kan legges under ”konstruksjonsteknikk»)

 • Tømrerarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk (radon))

 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)

 • Mur- og betongarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk)

 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)

 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)

Aktuelle fagområder som normalt må utføres:

 • Grunnarbeid

 • Tømrerarbeid

 • Mur- og betongarbeid

 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)

 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2 skal ha følgende vedlegg: