Andre typer bygg

Avhengig av hvor stort bygg eller hva slags «annen» type bygg du ønsker å oppføre (eksempelvis terrasse eller fasadeendringer) så bruker du følgende prosedyre dersom du ønsker å  søke/bygge selv. Hjemmelshaver av eiendom må fylle ut og sende inn følgende skjema

 • Du bruker følgende skjema til å varsle naboer om tiltaket: Nabovarsel
 • Du bruker følgende skjema til å opplyse kommunen om hva du har varslet naboer om: Nabovarsel, opplysninger
 • Du bruker følgende skjema til å få signatur fra naboer og/eller kvittering fra posten på rekommandert brev: Nabovarsel, kvittering 
 • Situasjonskart hvor du har tegnet inn tiltaket og målsatt tiltaket.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegningene skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til.
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse
 • Skriftlig redegjørelse for (så langt det er nødvendig):
 1. Hvordan tiltaket berører utearealene så som areal til parkering, atkomst, uteopphold og lek
 2. Hva graden av utnyttelse blir med det nye tiltaket
 3. Om tiltaket har betydning for tilknytning til offentlig vei og ledningsanlegg
 4. Hvordan grunnforholdene er
 5. Tiltakets utforming/estetikk i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene

Og i lenken her finner du prosedyre og skjema dersom du har et eksternt firma til å søke for deg;

 

Annet enn bygg:

Dersom du ønsker å;

 • planere tomten din,
 • endre bekkeløp,
 • utføre gravearbeider
 • andre saker som ikke er direkte «byggesaker»,

 

Gjør følgende: Bruk skjemaene så langt det passer. Det er da viktig å skrive et godt følgebrev som beskriver det du ønsker å gjøre (og hvorfor) og det er viktig å ha et godt kartgrunnlag hvor du tegner inn hva slags endringer du ønsker å gjøre. Det er i tillegg alltid lurt å varsle naboene!