Formål

Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan kreves sammenslått til en eiendom, jf. matrikkellovens § 18 og pbl. § 21-4 (vilkår satt av kommunen). Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre. 

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett.

Hvem kan rekvirere?

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel ved at hjemmelshaver(ne) undertegner på skjemaet, "Krav om sammenslåing". I tillegg må rekvirent enten bekrefte at ingen rettighetshavere (servitutter) er berørt eller dokumentere at berørte rettighetshavere er gjort kjent med krevde sammenslåing.

Saksgang

Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er til stede.

På samme måte kan flere festeretter slås sammen dersom de ligger på samme grunneiendom. Sammenslåing av festerettigheter kan kreves av hjemmelshaver eller fester, som sender kopi av kravet til andre hjemmelshavere. Disse gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Alternativt kan både fester og hjemmelshaver undertegne "Krav om sammenslåing". Sammenslåing av festerettigheter kan bare skje dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festerettighetene ligger på samme eiendom.

For sammenslåing av eierseksjoner vises til informasjon om seksjonering og reseksjonering

Matrikkelføring og tinglysing

Er vilkårene for sammenslåing til stede, føres dette i matrikkelen og sammenslåing tinglyses.

Matrikkelbrev

Når kommunen får tilbakemelding på at sammenslåingen er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).

Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er ikke gebyrbelagt.

Informasjon fra Kartverket

Les mer om sammenslåing av eiendommer på Kartverkets sine sider.