Formål

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf. matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Hva er betingelsene?

GRENSEJUSTERING
 • Arealet for involverte eiendommer kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2)
 • En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt må det i stedet søkes om arealoverføring.
 • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes
  • Dersom det oppstår forhold som strider mot disse eller andre krav i plan- og bygningsloven, kreves det dispensasjon.
  • Søknad om grensejustering må da behandles etter plan- og bygningsloven
 • Dersom det foregår gjensidig overføring av arealer mellom to eiendommer, er det ofte kalt makeskifte.
 • Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette
 • Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte
 • Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen.

Hvem kan rekvirere?

 • Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
 • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må signatur samsvare med firmaattest.

Rekvisisjonen skal innehold:

 • Søknaden sendes kommunen og skal i tillegg til rekvisisjonsskjema inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt fullmaktsskjema.
 • Husk at hjemmelshaverne for begge eiendommene må underskrive rekvisisjonsskjemaet. 

Saksgang

 • Etter at søknaden er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det holdes oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
 • Ny grensestrekning merkes i marka og måles.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Parter som justerer grenser, må begge signere avtalen i protokollen eller vedlagt protokollen.
 • Grensejusteringen blir ført i matrikkelen.

Matrikkelbrev

 • Etter at oppmålingsforretning er gjennomført vil det bli utarbeidet nye matrikkelbrev for eiendommene.
 • Dette sendes rekvirentene og partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.