Formål

Påvisning og eventuell nymerking av grense etter målebrev/matrikkelbrev/jordskiftesak. 
Dette gjelder grenser som er koordinatbestemt i tidligere kart- og delingsforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak. 

Hvem kan rekvirere?

 • Påvisning med nymerking av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf. matrikkeloven § 17.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må signatur samsvare med firmaattest.

Rekvisisjonen skal inneholde:

 • På rekvisisjonsskjemaet krysses det av for "Nymerking av eksisterende grensepunkt tidligere fastsatt i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning (jr. Matrikkellova § 35) "
 • Kart der det tydelig fremgår hvilke punkt som skal nymerkes, eller kopi av målebrev/dokument der punkt som skal nymerkes er markert.

Saksgang

 • Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen, blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterende grense.
 • Under oppmålingsforretningen påviser landmåler de grensepunkter som i følge rekvisisjonene skal påvises og nymerkes.
 • Nye grensemerker blir eventuelt satt ned og målt.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Matrikkelbrev

 • Etter at oppmålingsforretningen er avholdtvil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser.
 • Dette sendes rekvirentene og partene 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.