Tjeneste og formål

  • Tjenesten omfatter observasjon/ undersøkelse/ kartlegging av motorisk utvikling, hjelpemiddelbehov eller andre aktuelle problem.

  • Dersom det er behov for oppfølging kan stimulering/trening/behandling/ veiledning gis i hjemmet, i barnehage, skole eller hos fysioterapeut.

  • Tilbudet blir gitt individuelt eller i grupper.

  • Fysioterapeut foretar en helhetlig vurdering og tildeler tjeneste etter en prioriteringsnøkkel. Tjenesten tildeles i en tidsavgrenset periode.

  • Målet er å sikre at barn med behov for fysioterapeut blir oppdaget så tidlig som mulig og at nødvendige tiltak blir iverksatt. Det er derfor lav terskel for å ta kontakt og avtale en undersøkelse.

Hvordan søke

Dersom det er behov for oppfølging må fysioterapi søkes om i kommunens henvisningsskjema, Søknad om helse og omsorgstjenester. Fagpersoner kan hjelpe med søknaden dersom det trengs.

Foreldre eller bruker kan ta direkte kontakt med fysioterapeut, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Kontaktinformasjon:

Eiken helsestasjon tlf: 38 34 19 80

Ewelina Kubiak tlf: 91 15 43 27

Oversikt over fysioterapiundersøkelser ved helsestasjonen

  • Deltar i barselgrupper
  • 4 mnd konsultasjon.
  • 4 års konsultasjon.
  • Fysioterapeut foretar også vurderinger ved andre alderstrinn og ved skolen etter henvendelse fra foresatte, helsesykepleier eller barnehage/skole.

Hva koster det?

Fysioterapitjenester er gratis for barn under 16 år.