Hva omfatter tjenesten?

Praktisk bistand kan også omfatte opplæring, slik at du som mottar personlig assistanse får hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

Eksempel på praktisk bistand kan for eksempel være:

  • hjelp til innkjøp av mat
  • matlaging
  • vask av klær og bolig
  • snømåking
  • hjelp til egenomsorg

Bistand til, og opplæring i, personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.

Hvem kan få praktisk bistand?

Du har rett til praktisk bistand hvis du er avhengig av hjelp til egenomsorg eller hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Når du søker om tjenesten vil kommunen vurdere hva du kan gjøre selv, og hva du trenger hjelp til.

Hvordan søke om praktisk bistand?

Om du har behov for praktisk bistand kan du søke kommunen om dette. Du bør være tydelig og detaljert når du beskriver hva du trenger hjelp til. Du bør også beskrive årsaken til hjelpebehovet.

Informasjon om søknadsprosessen finner du på din kommunes nettsider, eller ved å henvende deg til kommunen. Ta kontakt med kommunen din dersom du trenger mer informasjon eller veiledning.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget praktisk bistand eller ikke. Vedtaket skal være begrunnet, og inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.