Eksempler på saksområder

  • Oppmålingsforretning for gjennomføring av delingsvedtak, som oftest fradeling av ny tomt eller fradeling av tilleggstomt til eksisterende tomt.
  • Oppmålingsforretning for påvisning av eksisterende grenser der for eksempel grensemerker er blitt borte og ønskes merket på nytt.
  • Oppmålingsforretning for grensejustering. Lovverket innehar detaljerte krav mht. når grensejustering kan brukes som sakstype.
  • Føring av opplysninger som omhandler grunneiendom, grenser, adresser og bygninger etc. i matrikkelen, både mht. endringer av disse og ved etablering av nye.
  • Kommunens kartverk, oppfølging av ajourføring m.m.
  • Adressering. Tildeling av vegadresser (adresseparseller og husnummer). Kulturenheten er saksbehandler for vegnavn.

Lover

Det meste av arbeidet på disse fagfeltene sorterer under Matrikkelloven, innført 01.01.2010. Det foreligger også forskrift, lov-uttalelser, rutinebeskrivelser osv. for de forskjellige tema innenfor fagfeltet.
Mer info om dette kan hentes på Kartverks hjemmeside: Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Matrikkelføring

Matrikkelen er landets offisielle register for fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.
Kommunen er Lokal matrikkelmyndighet.
Matrikkelføring er ajourhold av dette registeret (Innlegging av nye opplysninger samt retting og endring av eksisterende opplysninger).

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive bla. grenser for eiendommer, før disse matrikkelføres. Opprettelse av nye eiendommer samt arealoverføring mellom eiendommer ska som hovedregel tinglyses, med noen få unntak.

NÅR REKVIRERES OPPMÅLINGSFORRETNING.

Delingssøknad etter plan- og bygningsloven og rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven, kan om ønskelig innleveres samtidig til kommunen. Rekvisisjon i forbindelse med tiltak som krever saksbehandling etter plan- og bygningsloven ansees ikke for "rekvirert" før gyldig vedtak foreligger og øvrige forutsetninger er til stede. (For detaljer vises til matrikkellov og forskrift).

Det er først når delingsvedtaket samt komplett rekvisisjon foreligger, at saken legges på arbeidslista for oppmålingssaker, og prosessen med oppmålingsforretning tar til.
Sakstyper som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, legges på arbeidslista for oppmålingssaker så snart komplett rekvisisjon foreligger.

LITT INFO OM GJENNOMFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING, TINGLYSING ETC.

For alle oppmålingssaker der det er krav om å holde oppmålingsforretning, vil de som etter matrikkelloven ansees som parter bli innkalt på forhånd.

Selve saksgangen er noe forskjellig, alt etter hvilken sakstype som er aktuell. Generelt utarbeides protokoll for den aktuelle forretningen, som beskriver hva som er gjort og partenes påviste grenser osv. I tillegg må momenter i delingsvedtak ivaretas, bla. mht. rettigheter/plikter som er krevd ordnet.

Ved for eksempel fradeling av ny eiendom, tinglyses denne og gis nytt gnr./bnr. når betingelser i vedtak er ivaretatt, parter har godkjent protokollen, oppmåling og beregning er foretatt og klagefrister er utløpt osv. Når ny eiendom så er tinglyst, utstedes matrikkelbrev for eiendommen.

Noen sakstyper, f.eks. grensepåvisning, saker som kommer inn under regler for grensejustering og arealoverføringer til bl.a. offentlig veggrunn, er oftest unntatt tinglysing.

Kommunen sender de dokumenter som kommunen produserer til tinglysing. Evt. private avtaler i forbindelse med for eksempel vegrett, rett til vann- og kloakkanlegg etc. for ny eiendom, kan i noen tilfeller avtales å sendes til tinglysing fra kommunen sammen med kommunens dokumenter, men derre gjelder vanligvis ikke for skjøte.