Formål

 • Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) og tildelt eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer).
 • Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret og eiendomskartet). 
 • Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i Plan- og bygningsloven og Matrikkellova
 • For fradeling av et areal som skal tillegges annen eiendom, se arealoverføring
 • For fradeling av eiendom over eller under bakken, ta kontakt med kommunen for informasjon om anleggseiendom.
 • For fradeling av eiendom som skal leies/festes bort i mer enn 10 år, se Tomtefeste og deling.

Hvem kan søke?

 • Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må signatur samsvare med firmaattest.
   
 • Fullmaktsformular

Søknad om deling skal inneholde:

 1. Skjema for "Deling etter Plan- og bygningsloven" og "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" skal benyttes. Skjemaene må underskrives av samtlige hjemmelshavere. Det er valgfritt om rekvisisjon leveres samtidig med søknad om deling eller leveres inn etter at ev. delingstillatelse foreligger.
 2. Situasjonskart – her skal det tydelig fremgå hvilket areal som søkes fradelt.
 3. Gjenpart av nabovarsel.
 4. Ved fradeling av byggetomt:
     a. Nødvendige erklæringer (rettigheter til veg, vann og kloakk).
     b. Søknad om avkjørsel til offentlig veg.
     c. Søknad om utslipp dersom en ikke kan tilkobles offentlig vann og avløp.
     d. Søknad om tilknytning dersom offentlige ledninger i området.
 5. Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan, kommunedelplan eller arealplan.
 6. Naboliste kan bestilles via kommunen - sjekk opp Infoland.

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Trenger søknaden behandling eller uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Formålet med fradelingen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon.
 • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Dette gjelder både ny tomt og avgivertomten.
 • Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.
 • Ny byggetomt må være sikret lovlig vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Vedtak etter plan- og bygningsloven:

 • Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 • Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.
 • Parter som har kommet med merknader i saken har klagerett på vedtaket.
 • I saker der det er innvilget dispensasjon vil Fylkesmannen ha klagerett.

Videre saksgang med oppmålingsforretning

 • Hvis skjema for rekvisisjon ikke er innlevert sammen med søknad om deling, må dette leveres før oppmålingssak påbegynnes.
 • Rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt (jf forskrift § 37 i matrikkellova).
 • Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det holdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger/jordskiftegrenser etc.
 • Nye grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler.
 • Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Matrikkelføring og tinglysing

 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye matrikkelenheten inn i Matrikkelen og sendes over for tinglysing (se matrikkelloven § 15).
 • Dersom det er tinglyst forhold etc. som hindrer tinglysing vil saken bli returnert til kommunen og deretter til partene for retting.

Matrikkelbrev

 • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkelenheten er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Gebyr

 • Arbeidet med en fradelingsak er gebyrbelagt.
 • Det vil være ett gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingssaken.
 • I tillegg kommer Tinglysingsgebyr.
 • Delingstillatelse videresendes til oppmålingsavdelingen. 

Skjøte

 • Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv.
 • Det vil ofte være heftelser og servitutter som partene privatrettslig må rydde i denne forbindelse
 • Er det behov for hjelp til oppretting av dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos fagkyndig f.eks. eiendomsmegler eller advokat.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: