Bestemmelser for for løypenettet i Hægebostad kommune

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-12-07-2541?q=h%C3%A6gebostad%20kommune

 

Grunneierlagenes egne informasjonssider:

Verdal

https://nb-no.facebook.com/verdalscooter/

Hobbesland

https://m.facebook.com/hobbeslandscooter/