Tildeling av plass

Tildeling baseres ut fra en grundig vurdering av søkers behov opp mot tjenestetilbudene i helse og omsorg og søkers sosiale nettverk.

  • Tildeling gis til de som på grunn av mentalt og/eller fysisk funksjonstap er permanent ute av stand til å ta vare på seg selv og bo i egen bolig.
  • Andre hjelpetiltak som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsenter skal være forsøkt uten ønsket effekt.

Det foreligger  heller ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet

Vedtak om opphold

Koordinerende enhet fatter vedtak om opphold

Ordinær plass

Avdeling for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet

Skjermet plass

Avdeling for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte.

Hva koster det?

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra folketrygden og din inntekt etter skatt.

Grunnpensjonen reduseres som regel med 75%. Andre inntekter som tilleggspensjon, trygdeytelser, leieinntekter og avkastning på formue reduseres med 85%.