Hvilke tjenester inngår i husleia?

 • Plenklypping, snømåking
 • Renovasjonsutgifter
 • Skifting av lyspærer i fellesarealer
 • Boligforsikring

Innboforsikring, samt strøm og vannavgifter må beboer selv betale/ordne

Beboere i omsorgsbolig kan søke om bostøtte gjennom Husbanken. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte.

Ta kontakt med kommunens bostøttekontor for hjelp til søknaden (tlf. 383 49 100)

Husleien fastettes  i kommunestyret i tråd med selvkostprinsippet.

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig

Tildeling av omsorgsbolig gjøres på bakgrunn av en individuell helhetsvurdering etter følgende kriterier:

 • Søkers helsetilstand
 • Fysisk, psykisk og soisalt funksjonsnivå
 • Søkers boligforhold
 • Søkers sosiale nettverk

Omsorgsboligene prioriteres til søkere som oppfyller ett eller flere av følgende punkter:

 • Sviktende fysisk egenomsorg
 • Angst og utrygghetsfølelse
 • Funksjonstap som gjør at det er behov for leilighetens fysiske utforming/tilgjengelighet

Hvordan søke om omsorgsbolig?

 • Søknad om å få leie omsorgsbolig skal sendes til Hægebostad kommune v/HST som vil avgjøre hvem som skal få leie boligene
 • Søkers funksjonsevne og grad av egenomsorg vil bli nøye vurdert av HST
 • Tilbud om tjenester blir gitt den enkelte etter behov. Leietaker betaler vanlig egenandel av de tjenestr som ikke inngår i husleien.

Lovhjemmel

Omsorgsbolig er et kommunalt boligtilbud som ikke er hjemlet i lov

Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klagen sendes til:

Hægebostad kommune v/HST

Laukrokveien 4

4595 Tingvatn