Konsesjonsfritak

I en rekke tilfeller vil det være nødvendig å få kommunen tiil å registrere og godkjenne "Egenerklæring om konsesjonsfrihet". Dette gjøres i matrikkelen av kommunen. De mest vanlige tilfellene er:

  • Bebygd eiendom under 1000 da - der fulldyrka og overflatedyrka jord er under 35 da
  • Ubebygd eiendom under 2 da - regulert til landbruksformål
  • Slektskap

For mer informasjon, se Landbruksdirektoratets informasjon om hvilke eiendommer som er konsesjonsfrie

Benytt: Skjema LDIR-360

Når er konsesjon nødvendig?

Søknad om konsesjon er nødvendig når man overtar:

  • Ubebygd jordbruksareal over 2 da - regulert til landbruk
  • Når man kjøper bebygd landbrukseiendom - ove r100 da - og ikke har slekskap til selger
  • Når man ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt

For mer informasjon, se Landbruksdirektoratets informasjon om når man må søke om konsesjon

Benytt: Skjema LDIR-359