Tilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

I tillegg bestemmer hver kommune hva som er deres prioriterte kulturlandskap. I Hægebostad kommune er dette innmarksbeite – og det gis tilskudd til 60 % av det innmarksbeitet som søker disponerer – forutsatt at arealet blir beitet i tråd med regelverket.