Målgruppe:

Personer som har store vansker med å bevege seg over noen lengde eller som ikke kan gå og som trenger parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og eller annen aktivitet

Krav til søker

Personer som har store vansker med å bevege seg over noen lengde eller som ikke kan gå og som trenger parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og eller annen aktivitet

Søknadsbehandling

Legeerklæring og passfoto må følge søknad. Søknad om parkeringskort for forflytningshemmede blir behandlet av kommunen. Parkeringskort tildeles etter en helhetlig vurdering av medisinske og personlige behov.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Bruk gjerne det elektroniske klageskjemaet til høyre.
Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.