Informasjon fra ordfører

Vi går mot høst og kommune- og fylkestingsvalg. Aviser, tv og sosiale medier fylles med politikk fra partier som vil vise hva de vil jobbe for de neste fire årene. Vi er heldige som bor i et land hvor alle kan ha stor frimodighet til å fortelle omverdenen hva vi mener er viktig, og i trygge og tillitsbaserte samfunn som tåler både kritiske røster og realistiske og urealistiske visjoner.

I kommunen har mye normalisert seg etter krevende koronaår. Det settes stor pris på at det igjen er en normal situasjon med lite beredskapsoppgaver, mer arbeidsro og fokus på vanlig drift. Med unntak av en krevende tørkeperiode for landbruket i vår/forsommer, har kommunen vært skånet for de store ekstraordinære situasjoner som store skogbranner, flom og ras, som vi ser andre steder i landet.

Kommunens ansatte fortsetter å stå på og leverer gode tjenester. Det er en utfordring med høyt arbeidspress og høyt sjukefravær ved flere avdelinger. Spesielt innenfor helse og skole jobbes det med å tilføre mer ressurser, med målsetning om en bedre arbeidshverdag og lavere sjukefravær.

Kommunen har per nå bosatt 30 flyktninger fra Ukraina, og har sagt ja til å bosette 15 til inneværende år. Tilstrekkelig boliger i kort avstand fra skole og kollektivtransport har vært en utfordring i forhold til bosetting. Det har den siste tiden blitt tilgjengelige flere leieboliger i sentrumsområder, og situasjonen er derfor bedre.

Innbyggertallet fortsetter å stige, og kommunen har 1767 innbyggere per 2. kvartal. Dette er en økning på 10 innbyggere fra første kvartal. Innbyggertallet siste året har økt utover antall bosatte flyktninger.

Kommuneplanarbeidet samfunnsdel fikk en god start i februar med en 2-dagers samling for kommunestyret og administrasjonen. Kommunen fikk også gode innspill til planen på stand på Tinget. Det er en innspillsrunde åpen for alle fram til 31.august. Alle innspill er av stor verdi. Planarbeidet vil ta tid framover, og vil bli en viktig sak for det nye kommunestyret.  

Kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring på kommunens hjemmeside i løpet av nærmeste framtid. Trygg skolevei og gang- og sykkelvei er et viktig tema for mange. Trafikksikkerhetsplanen er sentral i kommunens samarbeid med fylkeskommunen om trafikksikkerhetstiltak. Oppfordrer alle som er interessert å bruke muligheten til å komme med høringsinnspill.

Byggesaksbehandlingen var svært redusert en periode pga. mangel på byggesaksbehandler. Det er veldig bra at det i vår ble har ansatt en ny byggesaksbehandler, og at denne viktige tjenesten nå er på plass igjen som normalt.

Strømproduksjon er et tema som opptar mange. Det er behov for mer strøm i årene som kommer, og det er stadig flere som ønsker å bruke egne ressurser til å produsere strøm, enten i form av solcelleanlegg på tak, mikro-/minikraftverk, større solparker og bioenergianlegg som flisfyring. Nettkapasitet til å ta imot strømproduksjon er en utfordring i hele landet. Mulighet for produksjon av fornybar energi og tilstrekkelig nettkapasitet blir derfor viktige saker for kommunen framover.

Snartemo aktivitetssenter nærmer seg ferdig med rehabilitering og nybygg. Byggeprosessen har gått greit og resultatet har blitt veldig bra. Det planlegges åpningsfest hvor alle som ønsker kan få se de nye lokalene.

Koronatiden har preget mange arrangementer de siste årene. Det var derfor imponerende å se hvordan Tinget klarte å reise seg igjen etter noen krevende år.  Mange utstillere og varierte aktiviteter trakk mange besøkende. All honnør til alle dere frivillige som står på for dette arrangementet og andre arrangement i kommunen.

Dagsturhytta på Hekkfjellet fikk en flott åpning i juni og har vært mye besøkt gjennom sommeren. Det er mange som er imponert over hyttas spektakulære beliggenhet. Eiken idrettslag har lagt ned en formidabel innsats for å på plass dette prosjektet.

På forsommeren fikk Tingvatn fornminnepark en million i tilskudd fra regjeringen til formidling av historien om folkevandringstiden. Dette er et veldig viktig bidrag inn i arbeidet med å etablere folkevandringsregion. Dersom regionen lykkes med dette, vil det blant annet være positivt for reiselivsutvikling og for videreutvikling av Tingvatn fornminnepark.

Åtte lærerike år som ordfører går mot slutten. Denne rollen har virkelig vist meg hvor viktig  lokalt engasjement er for å skape gode tjenester, arbeidsplasser og aktiviteter. Kommunen har ansatte som vil at vi skal ha tjenester vi kan være stolte av, vi har frivillige som vil at bygdene skal ha varierte aktivitetstilbud og vi har et næringsliv som vil skape arbeidsplasser lokalt. Vi har også kommunestyrepolitikere som har valgt økonomisk ansvarlig drift framfor populære beslutninger, og vi har gode samarbeidspartnere rundt oss i Lister, Agder og fylkeskommunen.

Hægebostad kommune har absolutt sine utfordringer, men har til tross for til tider dystre spådommer, klart seg bra og bygget opp reserver. Varaordfører Kenneth Hobbesland beskrev dette tydelig i sitt innlegg i budsjettprosessen med at «Hægebostad kommune står støtt». Framover er det viktig å holde på nøktern drift, men samtidig ha mot til å satse på de investeringene som gir bedre tjenester og lavere kostnader på sikt. Hægebostad kommunestyre har vært tydelige på at tidlig innsats i barnehage og skole er et slik område, og det tror jeg er et veldig klokt valg.

11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Det er veldig bra at kommunen har 6 partilister med mange engasjerte kandidater, som sammen skal jobbe for at Hægebostad skal være en god kommune framover.

 

Husk å bruke stemmeretten din, både for kommune og fylke.

Godt valg!  

Margrethe Handeland