Formålet med bevilgningen er å gi trossamfunn utenom Den norske kirke og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg/forsamlingslokaler med lavere egenfinansiering.

Med kirkebygg/forsamlingslokaler menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til samfunnets trosutøvelse.

Det gis kun tilskudd til finansiering av bygg som er i søkers eie, er ferdigstilt og offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Trossamfunn utenom Den norske kirke må være tilskuddsberettiget i henhold til lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 5. Offentlig godkjent medlemstall for 2020 blir lagt til grunn for beregningen av tilskuddet.

Organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge bekreftelse på tilhørighet i Den norske kirke.

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i nettoarealer som benyttes til utøvelse av religiøs tro. Arealet må utgjøre minst 50 m2. Satsen for tilskudd er i 2021 kr. 825 per m2  innenfor gjeldende bevilgning. Det kan gis tilskudd for inntil 5 m2 per medlem. Det er satt en øvre grense på kr. 500 000 per prosjekt.

Søknadsfrist er 10. juni 2021.

Regelverk for tilskuddsordningen Private kirkebygg – Kap. 881, post 75

Søknadsskjema for tilskudd 2021

Utfylt søknadsskjema og tilleggsdokumenter (vedlegg) som tegninger og attester sendes til postmottak@bfd.dep.no