Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2024 og søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal.

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Mer informasjon finner dere på tilskuddsordningenes nettside:
Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Søknadsfristen er fredag 3. november 2023

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • manglende sosialt nettverk 
 • manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Dere kan søke om tilskudd for en periode på inntil tre år.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid
 • Annen lokal aktivitet
 • Frivillige aktiviteter i minst fem kommuner


Egenfinansiering er økonomiske midler som dere må bidra med inn i prosjektet:

 • Frivillige organisasjoner: 5 % av tilskuddsbeløpet per år
 • Private aktører: 20 % av tilskuddsbeløpet per år
 • Offentlige instanser: 20 % av tilskuddsbeløpet per år

 

Kontaktpersoner for ordningen i Hægebostad kommune:
Cecilie Heddan, Cecilie.Heddan@haegebostad.kommune.no – mobil 97999527
Katrine Raen Vatne, krv@haegebostad.kommune.no – mobil 90024094