Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften. Det er mulig å søke om midler over en periode på inntil tre år.

Det kan det søkes om midler til aktiviteter som innebærer:

  • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
  • Jobbtilbud og veiledning 
  • Utstyrssentral
  • Lokal fritidskasse
  • Kultur- og aktivitetskort 
  • Aktivitetsguide 
  • Åpen møteplass 
  • Utprøving av arbeidsmodeller 
  • Annen lokal aktivitet 
  • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

(Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.)

Krav til egenfinansiering
Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 5 % i egenfinansiering.

Lenke til søknadsportal og søknadsskjema:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på Bufdirs hjelpesider
Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen og veilederen nøye.

Kontaktpersoner for ordningen i Hægebosdtad kommune er:

Linda Bråtveit, Linda.Bratveit@haegebostad.kommune.no – mobil 91680969
Katrine Raen Vatne, krv@haegebostad.kommune.no – mobil 90024094