I domstolsloven § 67 er det skrevet «Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.» 

 

Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet punktum. For mer informasjon, se link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Forslag til skjønnsmedlemmer skal plasseres i en av følgende kategorier: 

 • Landbruk 
 • Skogbruk 
 • Arealplanlegger 
 • Eiendomsutvikler 
 • Entreprenør 
 • Arkitekt 
 • Megler 
 • Takstmann 
 • Revisor/økonom 
 • Fast eiendom 
 • Reindrift 
 • Annet 

Det er derfor viktig at personen som foreslås beskriver hvilken kompetanse som vedkommende har slik at vedkommende kan plasserer i et av de overnevnte yrkene. 

Forslag på personer sendes innen 1. mai til postmottak@haegebostad.kommune.no. Forslaget skal inneholde: fullstendig navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og privat telefonnummer, yrke og stilling, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i jmf. overnevnte yrker, og e-postadresse. 

For mer informasjon vises det til følgende link: https://www.domstol.no/no/juridisk-ordliste/s/skjonnsmedlem/