Søknadsfrist for hovedopptak

Det er ett hovedopptak til barnehageplass for barnehagene i Hægebostad kommune med søknadsfrist 1. mars. Dersom det er ledig kapasitet etter hovedopptaket, tildeles plasser fortløpende resten av året.

Hvem har rett på barnehageplass?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november har lovfestet rett til plass i hovedopptaket hvis de søker innen fristen for hovedopptaket 1. mars. Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Søknadsprosess

Slik søker du

Du må logge deg inn ved bruk av ID-porten på Oppvekstportalen, som ligger på heimesida under Barn og utdanning.

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk.

Har du barnehageplass fra før, men ønsker å endre oppholdstid, sender du søknad om endret oppholdstid.

Når kan du forvente svar?

Tilbud om plass til hovedopptaket sendes ut medio mars.
Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere.

Klage på tilbud om plass

Vedtak om tildeling av barnehageplass kan påklages etter reglene fastsatt i forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehager. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass, og søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første ønske oppfylt.

  • Klagen må fremsettes skriftlig og sendes til Hægebostad kommune
  • Det er tre ukers klagefrist.

Samordnet opptak

Barnehagene i kommunen samarbeider om opptak av barn