I domstolsloven § 67 er det skrevet «Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.» 

Reglene om valgbarhet er fastsatt i domstolloven §§ 70-72. Dette innebærer bl.a. at den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og ellers være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende bl.a. være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. For mer informasjon, se link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

 

Forslag på personer sendes innen 1. mai til postmottak@haegebostad.kommune.no. Forslaget skal inneholde: fullstendig navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke, stilling, og e-postadresse. 

 

For mer informasjon om hva det innebærer å være meddommere se https://www.domstol.no/no/meddommer/