Meddommer til lagmannsretten

Kommunen har mottatt henvendelse om å komme med forslag til 4 meddommere for lagmannsretten

I domstolsloven § 67 er det skrevet «Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.»

Forslag på personer til Lister tingrett kan innen mandag 1. juni sendes til postmottak@haegebostad.kommune.no. Forslaget skal inneholde: fullstendig navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling, og email adresse.

Det gjøres oppmerksom på at samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 siste ledd.

Med hilsen

Ivan Sagebakken

rådmann

Meddommere til jordskifteretten og skjønnsmedlemmer

Kommunen har mottatt henvendelse om å komme med forslag til meddommere for jordskifteretten, og skal forslå et likt antall kvinner og menn. I tillegg skal kommunen foreslå skjønnsmedlemmer.

I domstolsloven § 67 er det skrevet «Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.»

De fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet

innen økonomi, revisjon og regnskap.

Forslag på personer sendes innen 1. juni til postmottak@haegebostad.kommune.no. Forslaget skal inneholde: fullstendig navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling, og email adresse.

Flere opplysninger finner du på www.domstol.no eller www.meddommer.no. Her finner du blant annet opplysninger om hvilke vilkår som stilles for å kunne bli valgt.

Med hilsen

Ivan Sagebakken

rådmann