Bakgrunn for samlingen er at man ønsker å gi alle kommunestyremedlemmer, hovedtillitsvalgte og enhetslederne samme informasjon, og at man kommer tidlig i gang med både det administrative og politiske budsjettarbeidet for kommende år.

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 12.12.19 foreslo rådmannen budsjettrammer for 2021 uten eiendomsskatt. Det vil si at utgiftene må reduseres med 1, 8 miilioner. Den senere tid har det også kommet fram at utbytteinntektene  fra Agder Energi i 2021 kan bli redusert med opp mot 5 millioner.

 

Dette vil samlet sett medføre reduksjoner i tenestetilbudet i kommunen innenfor alle enheter og avdelinger.

 

Rådmannen sitt forslag til foreløpige rammar som ble som presentert på budsjett-konferansen 28.05.2020 inneholder følgende reduksjoner:

 

Tiltak:                                                                                       Reduksjon i kroner

Legge ned kulturskolen                                                               500 000

Fjerne gåver til ansatte og personalfest                                       62 000

Redusert undervisning alle tre skuler                                          500 000

Flytte reinhald til barnehage/skule                                               75 000            

Redusert åpningstid barnehage                                                   200 000

Samle barn over bemanningsgrense                                           300 000

Einingsleiar – reduksjon                                                               300 000

Auka sal / catering                                                                          50 000

Endring av serviceerklæringer                                                       100 000

Overføre oppgåver til legekontoret                                               120 000

Redusere tilskot til kultur                                                                250 000

Redusere tjenestekjøp næring dvs. Lister nyskaping                   155 000

Legge ned et folkebibliotek                                                           100 000

Sum                                                                                             2 712 000           

 

Forslaget skal behandles i formannskapet torsdag 4.6.20, og i kommunestyret 18. juni. Vedtaket i kommunestyret vil danne rammene for budsjettarbeidet for 2021 som blir endelig vedtatt av kommunestyret i desember 2020.

 

Det er mer informasjon om foreslåtte innsparinger i sakspapirene til formannskapet som ligger på kommunens hjemmeside.

 

Egen informasjon vil bli sendt ut til lag og foreninger, næringsliv, ulike samarbeidsorganer og representanter for ulike brukergrupper.