Snaue fire uker har gått siden drastiske tiltak ble satt i gang for å begrense smitte av koronaviruset i Norge. Fire uker hvor jeg tror alle har gjort seg nye erfaringer på mange områder.

Kommuneledelsen i Hægebostad bruker mye tid og fokus på å følge koronasituasjonen fortløpende, og jobber for at tjenestene og smittevern opprettholdes på en god måte. Kriseledelsen møtes jevnlig, og det legges ut en statusoppdatering på kommunens hjemmeside i etterkant av hvert møte.

Hægebostad kommune har dyktige fagpersoner med god kunnskap om smittevern, som fatter gode beslutninger om drift og tilrettelegging i den situasjonen vi står i. En stor takk til alle ansatte som strekker seg langt for at innbyggerne skal få trygge og gode tjenester i en tid med mange begrensinger.

Koronapandemien har vist at vi som nasjon er tilpasningsdyktige og har grunnleggende verdier om å bidra sammen i et fellesskap for å verne om hverandre. For noen er situasjonen tøffere enn for andre. En av våre viktigste oppgaver som kommune og lokalsamfunn er å ta vare på de familiene og personene som har det ekstra vanskelig i denne perioden. Redusert mulighet til å møte hverandre og redusert mulighet til hjelp fra familie og venner, kan være spesielt tøft for noen. Lærere, barnehageansatte og helsevesen har en viktig jobb med å holde tett kontakt med familier og utsatte personer for å raskt kunne fange opp de som trenger det. Vi har også et ansvar som innbyggere å si ifra dersom vi ser noen som har behov for ekstra hjelp og støtte i hverdagen.

Det er tydelig at tiltakene i Norge har fungert. Smittespredningen er redusert og antall sykehusinnleggelser har gått tilbake. Dette er takket være alles innsats for å redusere smitte. Hvis vi klarer å fortsette å holde trykket på smittevernstiltak, signaliserer regjeringen at det er mulig at flere tjenester gradvis kan starte opp igjen. Dette vil være svært viktig både for enkeltpersoner, familier og næringsliv.

I kommunen jobbes det for at mest mulig av kommunens arbeidsoppgaver fortsetter som normalt, selv om arbeidssituasjonen er uvant for mange, med hjemmekontor og digitale møter. Politiske møter avholdes som planlagt, men som fjernmøter istedenfor fysiske møter.

På hjemmesida legges det fortløpende ut informasjon som kan være relevant for kommunens innbyggere og bedrifter. Minner om at de som ikke har tilgang til informasjon digitalt, kan kontakte tjenestetorget for å finne løsninger for skriftlig informasjon til de det gjelder.

I denne situasjonen er vi er svært takknemlige for å ha stortingspolitikere som ser viktigheten av å stå samlet og som er lydhøre for utfordringer som landets kommuner opplever underveis. Det er en god nyhet inn mot påske at Stortinget har bedt regjeringen få på plass ordninger slik at bedrifter som Sørlandets rehabiliteringssenter, som driftes på ideell basis, også skal sikres kompensasjon i nasjonale tiltakspakker.

Tusen takk for hver og en av deres bidrag til å redusere smitte. Takk til alle som stiller seg til disposisjon for å hjelpe andre eller kommunen i denne situasjonen. En varm tanke sendes til alle dere som går påska i møte med utrygghet for deres bedrift eller arbeidssituasjon, eller som har det ekstra vanskelig i denne tiden.

Vi håper og tror at vi skal klare denne utfordring sammen på en god måte, og komme styrket ut av det både som lokalsamfunn og nasjon.

Riktig god påske!                                                                

Margrethe Handeland 

Ordfører