For at gjenåpning av barnehagene skulle være trygt, har vi fått en veileder om smittevern fra Folkehelseinstituttet. Der ble det satt noen krav til organisering og smitteverntiltak. Hver kommune måtte da planlegge virksomheten etter disse retningslinjene, men har også fått klar beskjed om at en måtte tilpasse åpningstid og aktivitet ut i fra lokale forhold. Det er kommet et tydelig signal fra Fylkeslegen inn mot utdanningssektoren at overholdelse av smittevern må gå foran utvidelse av aktivitet og åpningstid.

Barnehagene er blitt utfordret på å gi en tjeneste til personell i samfunnskritiske yrker, og er innstilt på å strekke seg langt for å få til dette. Det er imidlertid klare begrensninger på hvor langt man kan strekke seg både ut i fra bemanningsforhold, ivaretakelse av smittevern og organisering av kohorter. 

Kommunelegen oppfordrer foreldre og arbeidsgivere til å bidra i samarbeid med barnehagene slik at en finner løsninger for barneomsorg som er praktisk gjennomførbare uten å gå på akkord med smitteverntiltak. Det må nødvendigvis bli noen kompromisser. Barnehagene strekker seg så langt de kan på åpningstid, og arbeidsgivere må komme i møte med tilpasning og fleksibilitet med hensyn til arbeidstid for yrkesaktive foreldre. Foreldre må også være innstilt på, seg i mellom, å dele byrden ved begrenset åpningstid slik at ikke bare én av foreldrene må tilpasse arbeidstiden. 

Vi må prøve å finne løsninger som vi kan klare å leve med en god stund. Selv om samfunnet åpnes gradvis, vil vi måtte forholde oss til smitteverntiltak i både barnehager, skoler og yrkesliv i mange måneder framover. 

 

Hilsen

Ann-Margret Haaland

kommuneoverlege