Forskrift om endringer i covid-19-forskriften

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre og sjette ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstavene a og b, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25.

 

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 13a første ledd skal lyde:

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 1. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 2. 10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel
  1. 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  2. 50 personer på idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  3. 50 personer i begravelser og bisettelser hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 3. 50 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e.

 

§ 13b tredje ledd skal lyde:

Skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal ikke utøves.

 

§ 14a tredje og fjerde ledd skal lyde:

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester.

De som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

 

Ny § 15c skal lyde:

§ 15c Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 1. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  1. tilbud til de som er bosatt i kommunen
  2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 2. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 3. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

 

Ny § 15d skal lyde:

§ 15d Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

 

Ny § 15e skal lyde:

§ 15e Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

 

§ 16b første ledd bokstav f skal lyde:

 1. Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

 

§ 16c første ledd skal lyde:

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

 

§ 16g andre ledd skal lyde:

Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for:

 1. barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
 2. personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

 

§ 17a første ledd bokstav b nr. 1 skal lyde:

 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.

 

§ 17f skal lyde:

§ 17f Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

 

§ 18a første ledd bokstav b nr. 1 skal lyde:

 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.

 

§ 18e skal lyde:

§ 18e Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

 

II

 

Forskriften trer i kraft 24. mars 2021 kl. 24:00.