Fylkeskommunen bidrar med tilskudd til drenering av dyrka mark i 2024 etter følgende
satser:

  • Systematisk grøfting, profilering og omgraving: 2 000 kroner per dekar.
  • Annen grøfting: 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.


Tilskuddet er et supplement og styrking av den statlige ordningen til drenering som i dag forvaltes av kommunene. Midlene erstatter ikke de statlige midlene, men skal forsterke disse. Ekstraordinære midler fra fylkeskommunen forutsetter derfor godkjent statlig
dreneringstilskudd fra kommunen og med mål om å bedre jordkvaliteten.

Det er et mål at ordningen skal være enkel å søke på. Denne prosessen blir todelt:

  • Du søker først om ordinært statlig tilskudd til grøfting/drenering til din kommune.
  • Når kommunen har godkjent søknaden, sendes en kopi av kommunens tilsagnsbrev til Agder fylkeskommune, postmottak@agderfk.no, som vurderer tilsagn om ekstraordinært tilskudd og sender tilsagnsbrev.

 

  • Når arbeidet er gjennomført, sendes kopi av vedtak om utbetaling fra kommunen, og vi foretar utbetaling av ekstratilskuddet fra fylkeskommunen på bakgrunn av dette.

Tilskuddsordningen gjelder søknader innsendt fra 1.1.2024 og tiltak som ikke allerede er igangsatt.


Frist for å søke er 1. april 2024, eller så langt midlene rekker.
Tiltaket må være gjennomført i løpet av 2026.