Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Snarveier

Falske SMS meldinger vedr. smitte av Covid-19

Kommunen er blitt kjent med at noen innbyggere har mottatt falske SMS meldinger fra "kommunen" med påstand om smitte i nabolaget. Ber innbyggerne se bort fra disse falske meldingene. Kommunen har ingen smittetilfeller p.t., og ved evt. smitte i kommunen vil vi opplyse om dette på vår hjemmeside.

kommunevåpen

Tilskudd til Bedriftsintern opplæring

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Søknadsfrist er 1. september 2021. 

Hvem kan få støtte?

Støtte til bedrifter og bransjer som er særlig utsatt ifb. pandemien, samt antall ansatte som  planlegges omfattet av opplæringen vil bli vektlagt i vurdering og prioritering av søknadene. Det forutsettes at tilskuddet bidrar til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Bedrifter som ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen, men som står i fare for å permittere eller si opp ansatte, vil være en prioritert målgruppe for BIO-ordningen.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Hva kan gis i støtte?

Samlet støttebeløp pr. bedrift er maksimalt 300 000 kroner. Det gis kun et tilskudd pr. bedrift.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringen må være gjennomført i løpet av 2021. 

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens konkrete opplæringsplan og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

Når er søknadsfristen, og når får jeg svar?

Søknadsfristen utløp onsdag 1. september 2021.  Virksomheter som har søkt innen fristen, vil få svar så raskt som mulig etter dette.

Søk her

Vilkår for støtte

 • Det gis kun støtte til private bedrifter.
 • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
 • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.
 • Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
 • Bruk av egne ansatte til opplæringen skal dokumenteres med timelister
 • Rapportering av midler skal inneholde HVEM (navn) som har deltatt i opplæringen.
 • Opplæringen må være gjennomført i 2021.
 • Sluttrapport og anmodning om sluttutbetaling må leveres innen utgangen av februar 2022

Kort om BIO-midlene

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet.

penger

HUSK: NY FRIST FOR BEDRIFTER I HÆGEBOSTAD - Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Hægebostad

Informasjon til bedrifter som er rammet av pandemien i Hægebostad.

Søknadsfrist 1. september 2021

Kommunene har fått tildelt midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle  kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.
Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende forhold belyses og legges ved som vedlegg i søknaden:
 1. Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på bedriften (dersom mulig legges kostnader bedriften har hatt til håndtering av smitteverntiltak inn). Vedlegges i regionalforvaltning.no
 2. Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020. Regnskapsrapport fra 1 og/eller 2.kvartal 2021 skal sendes inn hvis bedriften søker kompensasjon for 2021.
 3. Dersom bedriften består av avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse to avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
 4. Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift)
Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte og faller inn under regelverket for offentlig støtte.
 
Bedrifter med helårsvirksomhet og fast ansatte prioriteres.
 
Hvordan søke? Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no
 
Har du spørsmål vedrørende søknad eller søknadskriterier, ta kontakt med Smiljana Divjak i Lister Nyskaping. Mail: smiljana@listernyskaping.no eller næringsansvarlig Ståle Olsen i Hægebostad kommune. Mail: 

 

OIPD16414N1

Sanitæranlegg

1. juni åpner kommunen sanitæranlegget på Kyrkjeodden og sanitæranlegg og bobiltømmestasjon i Bautaparken.

Bautaparken

Byggesaksbehandling

Hægebostad kommune har inngått avtale med Farsund kommune om byggesaksbehandling i en periode.  Dette betyr at dersom du har saker som du vil ha behandlet så må du sende søknad som før til kommunen på post@haegebostad.kommune.no.  For å kunne svare på henvendelser på en best mulig måte er det fint om alle disse også kommer på mail.  Vi beklager den ulempen dette medfører for deg som bruker.

bygg (1)

Nå kan lokale virksomheter i Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad søke om nye kompensasjonsmidler.

For mer informasjon om saken og link til sknadsskjema se https://listernyskaping.no/2021/04/29/nye-kompensasjonsmidler/ 

 

Kommunene har fått tildelt nye midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tilskuddet skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Dette gjelder særlig:

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 Hvem kan få støtte?

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Eksempler på hva kommunene kan støtte er

 • Virksomheter som må stenge ned på grunn av smitteverntiltak
 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
 • Virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
 • Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også et formål for bruk av midlenr
Rda2cceda351ec95a0c2424980a8993c5

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

I behandlingen av statsbudsjettet for 2021 bevilget Stortinget 5,3 mill. kroner til tilskuddsordningen «Tilskudd til private kirkebygg», kap 881, post 75.

Formålet med bevilgningen er å gi trossamfunn utenom Den norske kirke og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg/forsamlingslokaler med lavere egenfinansiering.

Med kirkebygg/forsamlingslokaler menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til samfunnets trosutøvelse.

Det gis kun tilskudd til finansiering av bygg som er i søkers eie, er ferdigstilt og offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Trossamfunn utenom Den norske kirke må være tilskuddsberettiget i henhold til lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 5. Offentlig godkjent medlemstall for 2020 blir lagt til grunn for beregningen av tilskuddet.

Organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge bekreftelse på tilhørighet i Den norske kirke.

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i nettoarealer som benyttes til utøvelse av religiøs tro. Arealet må utgjøre minst 50 m2. Satsen for tilskudd er i 2021 kr. 825 per m2  innenfor gjeldende bevilgning. Det kan gis tilskudd for inntil 5 m2 per medlem. Det er satt en øvre grense på kr. 500 000 per prosjekt.

Søknadsfrist er 10. juni 2021.

Regelverk for tilskuddsordningen Private kirkebygg – Kap. 881, post 75

Søknadsskjema for tilskudd 2021

Utfylt søknadsskjema og tilleggsdokumenter (vedlegg) som tegninger og attester sendes til postmottak@bfd.dep.no

bygg (1)

Økende skogbrannfare – vær forsiktig!

Brannvesenet Sør informerer om at det nå er svært tørt i terrenget i store deler av Agder. Ifølge Yrs skogbrannvarsel ventes skogbrannfaren å øke over hele Agder tirsdag 20. april. 10 av 13 målestasjoner går da fra grønt til gult farenivå.

Brannvesenet Sør har de siste fem dagene rykket ut på til sammen 12 branner i naturen. Disse hendelsene er utelukkende knyttet til menneskelig aktivitet og uaktsomhet.

I Norge har vi generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet anmoder på det sterkeste at dette forbudet overholdes. Vi går nå inn i en periode på ni dager hvor det ikke meldes nedbør. Dette er kort og godt ikke tiden for å tenne bål i skogen eller svi flater. Vi vet at dette raskt kan komme ut av kontroll.

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både med tanke på personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at vi kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

Bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at brann kommer ut av kontroll vil bli politianmeldt.

Skogbrann

17. MAI KOMITÉ 2021

KORONASITUASJONEN GJORDE AT VI MÅTTE UTSETTE PLANLEGGINGEN AV 17 MAI, SÅ NÅ PRØVER VI IGJEN.

FYLLER DU 20, 30, 40, 50, 60 ÅR I ÅR, ELLER ER DU KONFIRMANT?

DÅ ER DU HERMED INNKALLA TIL MØTE I 17. MAI KOMITEEN.

Hægebostad kommune har tidlegare vedtatt at alle som fyller ”runde” tal frå 20 – 60 + konfirmantane, eller dei som er i same årskull, skal være med i 17. mai komiteen.

Møte er:

Hægebostad:  Torsdag 22. april kl. 18:00                          Utendørs Kollemo skole

Eiken:              Torsdag 22. april kl. 18:00                                               Utendørs Eiken Skule

Ein må presisera at det er viktig at alle møter.  Med denne modellen er det 10 år mellom kvar gong ein er med i komiteen.

Vel møtt.

Norsk flagg

17-Mai komiteens møte avlyst.

På grunn av utviklingen i Covid 19 og strengere regler blir dagens møter i 17-mai komiteene utsatt.  Det blir lagt ut ny informasjon på Facebook og på kommunens hjemmeside når det igjen blir mulighet for å planlegge 17 Mai i kommunen.

17-mai-web
1 | 2